הבהרה: כדי למנוע סרבול מיותר, וכמקובל בשפה העברית, ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לדפים. אנא קבלו זאת בהבנה

All products names and registered and unregistered trademarks mentioned are for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners. Please see our disclaimer information.

Copyright © 1999 - 2024 Papyrus Computer Technologies Ltd. All rights reserved, Last updates of pages or web March 26, 2024. Best View Microsoft, Google Chrome, Edge, Firefox Mozilla etc. in 1024x768 Screen Mode

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע”מ
Papyrus Computer Technologies Ltd.

English / Hebrew

הבהרה בנוגע לשימוש בלשון זכר: כדי למנוע סרבול מיותר בשימוש בדף זה, וכמקובל בשפה העברית, ייכתב דף זה בלשון זכר (או נקבה כנדרש) בעת התייחסות אל כלל המשתמשים (הן ממין נקבה והן ממין זכר) או בעת מתן שימוש לעצמים או ערכים. נודה על קבלת גישה זו בהבנה על ידכם.

 

ברוכים הבאים לאתר חברתנו, פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ (להלן "האתר"). נודה על קריאת תנאי השימוש בו (להלן "התנאים") לפני תחילת הגלישה כך שתהיה מודע לזכויות ולחובות המשפטיות ביחס לשימוש בו.
1. פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת שהיא, ועל סמך שיקול דעתה העצמי, לשנות את תנאי השימוש באתר זה וזאת על ידי רישום בתחתית הדף של התאריך שבו עודכנה גרסת דף זה. אי לכך הנך מתבקש לעקוב באופן שוטף על תנאי השימוש ופרסום השינויים באתר החברה משמעותו קבלת התנאים החדשים על ידך.

2. פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ מאפשרת לך את השימוש באתר זה תוך כדי כך שהינך מתחייב שלא תעתיק, תפיץ או תשנה איזה שהוא חלק באתר חברתנו וכי לא תנקוט כל פעולה לשינוי חלק ממנו ו/או לשיבוש פעולתו ו/או לביצוע כל פעולה אלימה כלפי חוות השרתים שבו הוא מאוחסן ו/או הרשת המקשרת לאתר.

במידה ותצטרך מסיבה כל שהיא ליצור חשבון לשימוש באתר, הינך מתחייב שהאינפורמציה שתמסור תהיה מלאה ומדויקת וכי לא תמסור פרטי משתמש וסיסמה זו לכל אדם אחר. הינך נדרש להודיענו מידית בעם התגלתה איזה שהיא פרצה על ידי צד שלישי בחשבונך כדי לאפשר חסימה מידית של החשבון ו/או כל פעולה אחרת נדרשת וזאת כדי למנוע נזק כלשהו בשל שימוש לא מורשה זה לחברתנו או לכל משתמש אחר.

בעת שימוש באתר, הנך מתחייב ומסכים כי לא תופעל על ידך בצורה ישירה או עקיפה כל מערכת אוטומטית ו/או כל מערכת אחרת ה"קוצרת" מידע ו/או כתובות דוא"ל ו/או כל חומר אחר המאוחסן באתר ו/או עובר דרכו, הן על ידי תוכנה והן ע"י גלישה ידנית, וכי לא תפעיל באתר כל תוכנה זדונית שיכולה לאפשר ביצוע פעולות זדוניות או בלתי חוקיות ו/או משלוח של חומרי דוא"ל כלשהם וכל זאת בכפוף ובנוסף לכל חוק של מדינת ישראל או כל מדינה שלישית אחרת לגבי שימוש באתרי אינטרנט.

פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ מעניקה את הזכות למנועי חיפוש ציבוריים בלבד אישור להעתיק מהאתר עבור המטרה של יצירת אינדקסי מידע ציבוריים הניתנים לחיפוש.

בעת שימוש באתר, הנך מתחייב למדיניות הפרטיות של חברתנו, התקפים לכל משתמשי האתר.

לפפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ הזכות לחסום ו/או להתלונן בפני כל גורמי האכיפה הרלוונטיים במדינת ישראל או במדינה שלישית אחרת ן/או לבצע כל פעולה אחרת נדרשת בכדי לאכוף את הוראות השימוש באתר וכדי למנוע כל נזק מכל צד על ידי שימוש לא חוקי ושלא בהתאם לתנאים המפורטים בדף שה על ידי משתמש כלשהוא.

3.תוכן אתר זה, כולל וללא הגבלה של טקסט, מסמך, שרטוט, תיאור מצולם או גרפי כל שהוא, קבצי וידאו וקול, שירותים וכל תוכן אחר באתר לרבות שמות מסחריים וסימני מסחר הינם בבעלות פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ או יצרני הציוד המקורי ו/או בעליהם המקוריים בהתאמה והם נמסרים לך באתר זה לשימושך האישי בלבד. אין להשתמש, להעתיק, להפיץ, למכור או לנקוט בכל פעולה אחרת ללא אישור כתוב מטעמה של פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ. התחיבות זו כוללת כל חומר מודפס או שנשמר על ידך ועליך לשמור על כל הכללים הללו בקפידה לגבי חומר כנ"ל.

4. כל הקישורים לאתרי צד שלישי הנמצאים באתר חברתנו הם לידיעה בלבד. חברתנו אינה מקושרת לאותם אתרים (כולל אתרים של חברות שאיתם יש לחברתנו קשר מסחרי) ואין לחברתנו שליטה אל האתרים על אתרים אלו. לפיכך, אין פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ לוקחת על עצמה אחריות לגבי תוכן, תנאי שימוש ופרטיות או כל פעולה של אתר צד ג, כנ"ל. ע"י שימושך בקישוריות כנ"ל הנך משחרר באופן מפורש את חברתנו מכל תנאי. אנו בנוסף, מבקשים ומתריעים כי רצוי ומתבקש שתיקרא ותבדוק את התאמתם של תנאי השימוש שלא אתרי צד ג, כנ"ל עבורך.

5. עם כל הרצון למסור באתר חברתנו חומר מדויק ככל האפשר, יתכן כי חלקו לא יהיה מדויק, שלם, עדכני, מהימן או אפילו שגוי. פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לפיכך לשנותו ולתקנו (במלואו או בחלקו) בכל זמן, וזאת על פי שיקולה הבלעדי של החברה ומבלי לתת התראה לפני או לאחר כל ביצוע שינוי באתר. שימושך באתר או בכל חלק שהוא הוא לפיכך על אחריותך הבלעדית ומתוך נקיטת האחריות הנדרשת עקב הסיכון הנ"ל.

6. בנוסף לאמור בכל סעיף אחר בדף זה, ובהמשך להסכמתך על קבלת שירותי אתר זה ללא תמורה. הנך מאשר על ידי שימוש באתר כי כל התוכן הנמצא בתוכו מוצג "כמות שהוא" ומבלי אחריות מכל סוג שהיא, כולל וללא הגבלות כל שהם, ייצוגים מסחריים, אחריות/סמלי מסחר ו/או תנאי מסחר, איכות מוצרית ומסחרית וכדומה וכדומה. כמו כן, למרות שאנו מבצעים הנדרש כולל דרישות מקבלני משנה שלנו כי האתר יהיה נקי מתקלות, פרצות ביטחוניות, התקפות וירוסים וכדומה וכי הוא יהיה נגיש ויתפקד באופן מלא - ברור והנך מאשר כי חברתנו תהיה חופשית מאחריות בכל מקרה כזה ו/או מסיבות של שדרוג או כל שינוי או תקלה אחרים. כמו כן תשוחרר חברתנו מאחריות ישירה או עקיפה עקב תקלות רשת האינטרנט, מבעיות הקשורות בביטחון הרשת או האתר.

6. בשום צורה שהיא, פפירוס טכנולוגיות מחשב או כל מנהל ועובד בחברה, או מורשה מטעמה יהיו אחראים להפסד כספי, רצון טוב, מוניטין, נזקים מיוחדים, עקיפים, בשוגג, עונשיים או נסיבתיים אשר עלולים לנבוע משימוש או בחוסר יכולת להשתמש במוצרים הנמכרים על ידה או באתר חברתנו. על ידי שימוש במוצרים ו/או באתר ומבלי להגביל את כלליותו של חלק זה כלפי כל חוק שהוא - הינך מסכים - כי אחריותה הכללית של פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ או כל מי שמורשה ישירות ובעקיפין על ידה, כלפיך בעבור הנזקים וההפסדים אם אכן יהיה כאלה, לא תחרוג בכל מקרה ובשום נסיבה, מהסכום אשר שולם על ידך לגבי המוצר ו/או שימוש באתר (אם יהיה כזה) ב- 12 החודשים העוקבים לאירוע שעורר את טענתך.

7. חוץ ממידע היסטורי ודיונים, יתכן כי חומר הכלול באתר יכללו הצהרות הסתכלות עתידית במסגרת משמעותו משל כל חוק ודין תקף. כיון שכך הינך נדרש להפגין כלפיהם זהירות מרובה ולנקוט בכל הנדרש כדי להבטיח שלא יגרם לך כל נזק ישיר או עקיף מהם. בנוסף, הינך מתבקש לבחון את המשמעויות הטכנולוגיות שלהם עבורך, מוצרך או כל צד שלישי כלשהיא לפני פעולה כל שהיא שתעשה על ידך.

8. תנאים אלו וכל זכות או רישיון שימוש ואחר שינתן לך, הינם עבורך בלבד והם לא ניתנים להעברה לכל גוף שאו צד שלישי כלשהוא. פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ חופשית מכך ויכולה להעביר זכויותיה לכל מי שהיא חפצה.

9. בקבלת וקריאת תנאים אלו, הינך מסכים לשפות ולהגן על פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ, כל צד שלישי או חברה (ישירות או בעקיפין, עובדים, מורשים, נציגים וכדומה) כנגד וכלפי כל טענות, נזקים, התחייבויות, הפסדים, אחריות, עלויות ישירות ועקיפות כלשהן הנובעים משימושך באתר, הפרת התנאים הנ"ל, הפרות צד שלישי כולל וללא הגבלה של כל זכות יוצרים, קניין, פרסום או פרטיות. הגנה זו וחובת השיפוי תהיה בתוקף באופן כולל ומקיף מעצם השימוש באתר.

10. פפירוס טכנולוגיות מחשב בע"מ מצהירה ומודיעה בשנית כי היא שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לשנות, להוסיף כל היבט באתר בכל עת. וכי כל האמור להלן כפוף בלעדית לחוקי מדינת ישראל

כתב ויתור לשימוש באתר